Xốp lọc bụi (khử mùi)

Xốp carbon 20 mm

Vui lòng gọi !

Xốp carbon 3 mm

Vui lòng gọi !

Carbon sợi

Vui lòng gọi !

Carbon lụa

Vui lòng gọi !

Xốp carbon 10 mm

Vui lòng gọi !

Xốp carbon 5mm

Vui lòng gọi !

Xốp lọc bụi 10mm

Vui lòng gọi !

Xốp lọc bụi 5mm

Vui lòng gọi !

Xốp lọc bụi 3mm

Vui lòng gọi !